Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - RODO
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej powoływane jako RODO) – Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@capow-wiecbork.pl
stron internetowa www.bip.capow-wiecbork.pl
+48 52 389 54 55


Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Tomasz Kubisz
ido@capow-wiecbork.pl, tel.+48 52 389 54 55

Dane osobowe są przetwarzane w Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich zabezpieczenie.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej właściwych przepisów RODO, pozostających w związku z przepisami prawa krajowego, jak i UE – w celu realizacji zadań statutowych.

Dane osobowe pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą i w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. W określonych prawem sytuacjach podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
2. Ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 ze zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 rokuw sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)
6. Statutu,
7. regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu,
8. Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych
9. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.);
10. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.);
11. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.);
12. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych,
  • ich sprostowania i uzupełniania,
  • żądania usunięcia,
  • lub ograniczenia czynności przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do bycia zapomnianym
  • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii,
  • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.

– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
– stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
– ewentualnym źródle pozyskania danych;
– udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
– planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych, o ile nie występują podstawy prawne braku wykonania tego prawa.

W przypadku, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 30.11.2020
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 3 348